srpski jezik engleski jezik Izrada agencija Gomo Design
   

ZAŠTITNE OGRADE ZA PUTEVE

 

štitnik Profil A
štitnik Profil B

Programom zaštitnih ograda za puteve Utva Silosi je obuhvatila sva tri tipa ograda IGH, JUS Tip A i JUS Tip B. Pored standardnih elemenata, proizvodimo i prateću opremu za ugradnju kod sva tri tipa putne ograde: rukohvate, pešačke ograde, katadioptere i elemente za putnu signalizaciju. Utva Silosi u svom proizvodnom programu ima i žičanu ogradu prema standardima JUS U.S4.102, JUS U.S4.106, JUS U.S4.112

Utva Silosi proizvodi zaštitne čelične ograde po standardu JUS U.S4.108.

ZAŠTITNE OGRADE ZA PUTEVE - TIP JUS Profil A i Profil B

Tip JUS radimo u varijantama:

   • jednostrana ograda (JO)
   • dvostrana ograda (DO)
   • jednostrana ograda sa odstojnikom (JDO)
   • dvostrana ograda sa odstojnikom (DDO)
   • završetak jednostrane ograde (kosi i poluokrugli)
   • završetak dvostrane ograde (kosi i poluokrugli)
   • završetak jednostrane ograde sa odstojnikom (kosi i poluokrugli)
   • završetak dvostrane ograde sa odstojnikom (kosi i poluokrugli

Svi sastavni delovi zaštitnih ograda su zaštićeni od korozije bojenjem površina i vrućim pocinčavanjem.

 

JEDNOSTRANA OGRADA - JO

Sastoji se od štitnika pričvršćenog direktno na stubove koji se nalaze na međusobnom razmaku od 4 m. Jednostrana ograda postavlja se na ivici kolovoza otvorene deonice puta samo kada na bankini nema dovoljno mesta za postavljanje jednostrane distantne ograde.
Jednostrana ograda je predviđena za prihvatanje i zadržavanje vozila sa jedne strane.

JEDNOSTRANA DISTANTNA OGRADA - JDO

Sastoji se od štitnika pričvršćenog jednostranim odstojnikom na stubove koji se nalaze na međusobnom razmaku od 2 m. Sa zadnje strane stubovi i jednostrani odstojnici su povezani čeličnom trakom.
Jednostrana distantna ograda ima povećanu sigurnost i neprobojnost i zbog toga se postavlja na objektima i na ivicama kolovoza otvorene deonice puta.
Jednostrana distantna ograda je predviđena da prihvati vozila i spreči gaženje (prelaženje) ograde pri naletu najtežih vozila s jedne strane.

DVOSTRANA OGRADA - DO

Sastoji se od dva štitnika pričvršćena na stubove koji se nalaze na međusobnom razmaku od 2 m. Ovaj tip ograde se koristi za međupojas u slučajevima kada je razmak izmedu dve kolovozne trake suprotnog smera manji od 1,8 m.
Dvostrana ograda je predviđena za prihvatanje i zadržavanje vozila s obe strane.

DVOSTRANA DISTANTNA OGRADA - DDO

Sastoji se od dva štitnika pričvršćena dvostranim odstojnikom na razmaku od 2 m i na stubove koji se nalaze na međusobnom razmaku od 4 m.
Dvostrana distantna ograda se postavlja u razdelnoj traci ako je njena širina veća od 1,8 m. Dvostrana distantna ograda je predviđena da prihvati vozila i spreči gaženje (prelaženje) ograde pri naletu najtežih vozila sa obeju strana.

OSTALI TIPOVI

Završetak jednostrane ograde
Završetak jednostrane ograde
Završetak jednostrane distantne ograde
Završetak dvostrane distantne ograde
Spuštanje demontažnog prelaza
Demontažni prelaz
Dilatacije zaštitnih ograda
Pričvršćivanje na zid

ANTIKOROZIONA ZAŠTITA

Svi elementi čelične zaštitne ograde za puteve zaštićeni su od korozije i to:

bojenjem
vruće pocinkovanjem

Kod bojenja i cinkovanja debljina sloja prevlake je od 40 do 50 mikrona.

Legenda uz tabelu - elementi čelične zaštitne ograde na putevima:

 • (1) Štitnik profil B L=4200 mm sa otvorom na sredini
 • (2) Štitnik profil B L=2200 mm sa otvorom na koti 1333 mm
 • (3) Prelomljeni štitnik za jednostrane i dvostrane završetke
 • (4) Stub U 100x50x6x1900
 • (5) Stub za objekat
 • (6) Podesiva spojnica
 • (7) Odstojnik jednostrani
 • (8) Odstojnik dvostrani L= 780 mm
 • (9) Završni komad poluokrugli za ukupni završetak JO
 • (10) Završni komad poluokrugli za ukupni završetak JDO
 • (11) Završni komad poluokrugli za ukupni završetak DO
 • (12) Završni komad poluokrugli za ukupni završetak DDO
 • (13) Traka jednostrane ograde sa odstojnikom L= 4140 mm
 • (14) “U“ spojnica
 • (15) Podupirac tip B
 • (16) Podložna plocica M 16
 • (17) Vijak M16x35 komplet sa navrtkom i podloškom
 • (18) Vijak M16x40 komplet sa navrtkom i podloškom
 • (19) Vijak M10x25 komplet sa navrtkom i podloškom
 • (X) Elementi računati na dužinu od m

 

Redni broj

Naziv ograde

Oznaka

Elementi čelične zaštitne ograde na putevima
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(X)
1
Jednostrana ograda na trasi, razmak stubova
4 m
JO
1
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
1
6
1
/
4
2
Jednostrana distantna ograda na trasi,
razmak stubova 2 m
JDO
1
/
/
2
/
2
2
/
/
/
/
/
1
/
/
2
16
2
4
4
3
Jednostrana distantna ograda na trasi,
razmak stubova 4 m
JDO
1
/
/
1
/
1
1
/
/
/
/
/
1
/
/
1
12
1
2
4
4
Jednostrana distantna ograda na objektu, razmak stubova 2 m
JDOO
1
/
/
/
/
2
/
/
/
/
/
/
1
/
/
2
16
2
4
4
5
Jednostrana distantna ograda na objektu, razmak stubova 1,33 m
JDOO
/
1
/
/
2
3
2
/
/
/
/
/
1
/
/
3
20
3
6
4
6
Dvostrana ograda na trasi,
razmak stubova 2 m
DO
2
/
/
2
3
2
3
/
/
/
/
/
/
2
4
4
18
4
4
4
7
Dvostrana distantna ograda na trasi,
razmak stubova 4 m
DDO
2
/
/
1
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
4
15
4
2
4
8
Dvostrana distantna ograda na objektu,
razmak stubova 4 m
DDOO
2
/
/
/
1
1
2
/
/
/
/
/
/
/
/
4
15
4
2
4
9
Dvostrana distantna ograda na objektu, razmak stubova 1,33 m
DDOO
/
2
/
/
/
3
3
/
/
/
/
/
/
/
/
3
21
6
6
4
10
Završni komad poluokrugli jednostrane ograde
/
/
/
/
/
/
/
/
3
/
/
/
/
/
/
/
/
5
/
/
komplet
11
Završni komad poluokrugli jednostrane distantne ograde
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
4
/
/
komplet
12
Završni komad poluokrugli dvostrane ograde
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
8
/
/
komplet
13
Završni komad poluokrugli dvostrane distantne ograde
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
8
/
/
komplet
14
Kosi završetak jednostrane ograde na trasi, dužine L=12 m
/
/
2
1
7
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
7
7
23
7
/
komplet
15
Kosi završetak jednostrane distantne ograde na trasi, dužine L=12 m
/
/
2
1
8
/
1
1
/
/
1
/
/
/
/
7
8
27
8
2
komplet
16
Kosi završetak dvostrane ograde na trasi, dužine L=12 m
/
/
4
2
8
/
8
/
/
/
/
1
/
0.5
/
16
16
68
16
16
komplet
17
Kosi završetak dvostrane distantne ograde na trasi, dužine L=12 m
/
/
4
2
12
/
2
/
2
/
/
/
/
/
/
12
16
50
16
4
komplet

POSTAVLJANJE ZAŠTITNE OGRADE

Ograda se postavlja na mestima predviđenim projektom na udaljenju min. 0,5 m od kolovozne trake. Stubovi se na određenom odstojanju sabijaju u zemlju - nasip.

Na mostovima, objektima i betonskim zidovima primenjuju se stubovi sa kvadratnom pločom (10x300x30) koja je zavarena na stub i preko 4 standardna zavrtnja ankerovana u objekt.


ZAŠTITNE OGRADE ZA PUTEVE - TIP IGH

Zaštitne čelične ograde Tip IGH radimo u varijantama:

   • jednostrana elastična zaštitna ograda (JEO)
   • dvostrana elastična zaštitna ograda (DEO)
   • završetak jednostrane ograde (kosi i poluokrugli)
   • završetak dvostrane ograde (kosi i poluokrugli)

Svi sastavni delovi zaštitnih ograda su zaštićeni od korozije bojenjem površina ili vrućim cinkovanjem.

JEDNOSTRANA ELASTIČNA ZAŠTITNA OGRADA

Kod ove ograde veza plašta sa stubom ostvarena je preko elastičnog odstojnika lučnog oblika (oblik srpa). Ovako postavljen elastični odstojnik čini ogradu mekom i sigurnom. Ova ograda postavlja se na ivicama kolovoza, kao i na drugim objektima gde je potrebno sprečiti prelaz vozila na drugu površinu. Stubovi se postavljaju na međusobnom rastojanju od 4 m. Na opasnim mestima gde se zahteva povećana sigurnost razmak izmedu stubova može biti 2 ili 1.33 m.

 

DVOSTRANA ELASTIČNA ZAŠTITNA OGRADA

Kod ove ograde plaštevi se nalaze sa obe strane i vezani su za stub preko elesitičnog odstojnika. Vijcima se povezuju oba elastična odstojka za stub. Ova ograda se najčešće upotrebljava u zelenom pojasu izmedu dve kolovozne trake. Stubovi se postavljaju na medusobnom rastojanju od 4 m, dok se na opasnim mestima mogu postaviti na odstojanju od 2 m ili 1.33 m.

ANTIKOROZIONA ZAŠTITA

Svi elementi čelične zaštitne ograde za puteve zaštićeni su od korozije slojem prevlake od 40 do 50 mikrona:

bojenjem
vrućim cinkovanjem

POSTAVLJANJE ZAŠTITNE OGRADE
Ograda se postavlja na mestima predviđenih projektom na udaljenju min. 0,5 m od kolovozne trake. Stubovi se na određenom odstojanju sabijaju u zemlju - nasip.

Na mostovima, objektima i betonskim zidovima primenjuju se stubovi sa kvadratnom pločom (10x300x300) koja je zavarena na stub i preko 4 standardna zavrtnja ankerovana u objekt.

     
Elementi čelične zaštitne ograde na putevima - Tip IGH
Redni broj
Naziv ograde
Oznaka
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(X)
1
Jednostrana ograda na trasi, razmak stubova 4 m
JO/4
1
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
6
4
2
Jednostrana elastična ograda na trasi,
razmak stubova 4 m
JEO/4
1
/
/
/
/
/
/
/
1
/
1
/
8
4
3
Jednostrana elastična ograda na trasi,
razmak stubova 2 m
JEO/2
/
1
/
/
/
/
/
/
1
/
1
/
8
2
4
Jednostrana elastična ograda na trasi,
razmak stubova 1,33 m
JEO/1.33
/
/
1
/
/
/
/
/
1
/
1
/
8

1.33

5
Dvostrana elastična ograda na trasi,
razmak stubova 4 m
DEO/4
2
/
/
/
/
/
/
/
2
/
1
/
14
4
6
Dvostrana elastična ograda na trasi,
razmak stubova 2 m
DEO/2
/
2
/
/
/
/
/
/
2
/
1
/
14
2
7
Dvostrana elastična ograda na trasi,
razmak stubova 1,33 m
DEO/1.33
/
/
2
/
/
/
/
/
2
/
1
/
14

1.33

8
Jednostrana elastična ograda na objektu,
razmak stubova 4 m
JEO/4
1
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
1
8
4
9
Jednostrana elastična ograda na objektu,
razmak stubova 2 m
JEO/2
/
1
/
/
/
/
/
/
1
/
/
1
8
2
10
Jednostrana elastična ograda na objektu,
razmak stubova 1,33 m
JEO/1.33
/
/
1
/
/
/
/
/
1
/
/
1
8

1.33

11
Dvostrana elastična ograda na objektu,
razmak stubova 4 m
DEO/4
2
/
/
/
/
/
/
/
2
/
/
1
14
4
12
Dvostrana elastična ograda na objektu,
razmak stubova 2 m
DEO/2
/
2
/
/
/
/
/
/
2
/
/
1
14
8
13
Dvostrana elastična ograda na objektu,
razmak stubova 1,33 m
DEO/1.33
/
/
2
/
/
/
/
/
2
/
/
1
14
12
14
Kosi završetak jednostrane elastične ograde
dužine 4 m
KZ.JEO/4
/
/
/
1
/
/
/
/
1.5
/
1.5
/
12
4
15
Kosi završetak jednostrane elastične ograde
dužine 8 m
KZ.JEO/8
1
/
/
1
/
/
/
/
2.5
/
2.5
/
20
8
16
Kosi završetak jednostrane elastične ograde
dužine 12 m
KZ.JEO/12
2
/
/
1
/
/
/
/
3.5
/
3.5
/
28
12
17
Kosi završetak dvostrane elastične ograde dužine 4 m
KZ.DEO/4
/
/
/
2
/
/
/
/
3
/
1.5
/
21
4
18
Kosi završetak dvostrane elastične ograde dužine 8 m
KZ.DEO/8
2
/
/
2
/
/
/
/
5
/
2.5
/
35
8
19
Kosi završetak dvostrane elastične ograde
dužine 12 m
KZ.DEO/12
4
/
/
2
/
/
/
/
7
/
3.5
/
49
12
20
Završni komad poluokrugli jednostrane ograde
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
5
Komplet
21
Završni komad poluokrugli jednostrane elastične ograde
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
3
Komplet
22
Završni komad poluokrugli dvostrane elastične ograde
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
4
Komplet
 • (1) Štitnik profil B L=4200 mm
 • (2) Štitnik profil B L=2200 mm
 • (3) Štitnik profil B L=1533 mm
 • (4) Prelomljeni štitnik za kosi završetak L=4,0 m
 • (5) Prelomljeni štitnik za kosi završetak L=2,0 m
 • (6) Završni komad dvostrane elastične ograde
 • (7) Završni komad jednostrane elastične ograde
 • (8) Završni komad jednostrane ograde
 • (9) Odstojnik “S”
 • (10) Podupirač tip B
 • (11) Stub L=1750 mm
 • (12) Stub za objekat
 • (13) Vijak M16x35 komplet sa navrtkom i podloškom
 • (14) Elementi računati na dužinu od m